Medische disclaimer

Contra-indicaties

Ademwerk is een krachtige tool en alhoewel dit meestal leidt tot diepe ontspanning en mooie inzichten, kan ademwerk leiden tot intense fysieke en emotionele veranderingen en processen in het lichaam. 

Houdt er rekening mee dat sessies kunnen leiden tot:

Vooral het type ademwerk waarbij hyperventilatie wordt gebruikt kan voor bepaalde mensen risico’s met zich mee brengen. Uit voorzorg zijn de volgende voorwaarden gecontra-indiceerd voor iedereen die overweegt om (hyperventilatie) ademwerk te gaan doen: 

Als u zich in een van de bovenstaande dingen herkend en u twijfelt of u deel wilt nemen aan een ademsessie, neem eerst contact op met een medische professional om te overleggen of dit een geschikte activiteit is.

Vrijwaring van aansprakelijkheid en claims

Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om voor zijn eigen fysieke, emotionele en mentale welzijn te zorgen. Ik ben geen arts. Brummans Breathwork and Balance neemt geen verantwoordelijkheid voor blessures die je kunt oplopen als gevolg van deelname aan deze ademsessies. Door een van mijn sessies of workshops te boeken, accepteert u de volgende vrijstelling:

‘Ik begrijp dat als ik medicijnen gebruik of medische aandoeningen heb, zoals, maar niet beperkt tot de bovengenoemde, dat ik de begeleider(s) hiervan op de hoogte moet stellen. Ik verklaar dat ik een gezondheidsprofessional heb geraadpleegd met betrekking tot een fysieke, mentale of emotionele aandoening die mijn beoordelingsvermogen zou kunnen verstoren of mijn gezondheid op enige wijze zou kunnen beïnvloeden tijdens of na alle sessie(s). Ik begrijp en erken dat ik verantwoordelijk ben voor het raadplegen van mijn zorgverlener of arts in het geval ik een gezondheidsprobleem heb of vermoed te hebben. Ik begrijp en erken dat ik volledig verantwoordelijk ben voor alle risico’s, verwondingen of schade, bekend of onbekend, die kunnen optreden als gevolg van mijn deelname, en doe hierbij afstand van en ontsla Brummans Breathwork and Balance van elke claim, eis of actie van welke dan ook die voortkomen uit of verband houden met mijn deelname aan een programma of sessies. Met dit begrip accepteer ik deze vrijstelling vrijwillig.’

Ik ben GEEN medische arts of institutie

Geen enkel advies van Brummans Breathwork and Balance mag worden opgevat als medisch advies. Ik kan suggesties doen met betrekking tot lichamelijke en geestelijke gezondheid – in de vorm van voorgestelde oefeningen, dagelijkse praktijken, enz. – maar dergelijke informatie is alleen bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden en ik beweer geen legitieme medische expertise te hebben. Bovendien mogen geen aanbevelingen of suggesties (specifiek of generiek) worden beschouwd als medische diagnose of behandeling. Raadpleeg medische professionals voor gekwalificeerd advies over medische vragen. Zoals bij alle fysieke activiteiten, brengt het toepassen van ademwerk en alle gerelateerde oefeningen een zekere mate van fysiek en mentaal risico met zich mee. Wees je bewust van je eigen mogelijkheden en grenzen, zowel fysiek als mentaal, en handel daarnaar. 

Overleg bij twijfel altijd met uw behandelaar voordat u deelneemt aan een ademsessie. 

Houd u te allen tijde aan het volgende voorschrift: VOER NOOIT ACTIEVE ADEMHALINGSACTIVITEITEN UIT OP PLAATSEN WAAR HET VERLIES VAN HET BEWUSTZIJN UITERST GEVAARLIJK IS (bijv. in water, staand, tijdens het rijden, enz.)

Brummans Breathwork and Balance draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders